Додаткова література. 15. Алексеєнко Л.М. Фінансовий капітал в економічній системі держави /Фінанси України

15. Алексеєнко Л.М. Фінансовий капітал в економічній системі держави /Фінанси України. 2005. № 9.

16. Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки /Фінанси України. 2005. № 5.

17. Архангельський Ю. Чи є шкода від монополії? /Економіка України. 2006. № 11.

18. Базилевич В.Д., Леоненко П.М., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В. Історія економічних учень. Підручник. К. Знання. 2004.

19. Бандура О. Деякі концептуальні проблеми аналізу макроекономічної динаміки /Економіст. 2004. № 25

20. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: ЦНЛ, 2005.

21. Бланк И.А. Управление формированием капитала. -К.: Ника-Центр,2000.

22. Блэкуэли Р. Поведение потребителей /Пер. с англ. под ред. Волковой Л. СПб: Питд, 2002.

23. Бодров В.Г. та ін. Соціальне ринкове господарство: Навч. посібник / Бодров В.Г., Кредисов А.І., Леоненко П.М., за ред. А.І. Кредисова. – К.: Либідь, 1995. –с.128.

24. Борисенко З. Конкурентна політика, як передумова ефективності ринку /Економіка України. 2006. № 5.

25. Власюк В.Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік /Фінанси України. 2005. № 1.

26. Грець Валерій. Фінансові проблеми макроекономічної стабілізації та економічного зростання /Економіст. 2004. № 37.

27. Гош О. Суперечливісь зовнішньоекономічних відносин України /Економіка України. -2006. № 11.

28. Дерев‘янкін Т., Костюшко О. Циклічна динаміка ринкового господарства у трактуваннях вітчизняних вчених економістів кінця ХІХ - початку ХХ ст. /Економіка України. 2006. № 4.

29. Жибер Т.В. Бюджетна політика України /Фінанси України. 2005. №7.

30. Западноевропейские страны: особенности социально-економической модели /Отв. ред. В.П. Гутник, - М.: Наука. 2002.

31. Запатріна І. Фінансова політика та її вплив на економічне зростання / Економіст. - 2006. № 27.

32. Зозульов О. Стратегії ринкового позиціонування товару на споживчому ринку /Економіка України. 2006. № 10.

33. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. -М.: Прогресс, 1978.

34. Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюктуры и терия предвидения. Избранные труды. - М.:Экономика, 2002.

35. Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України. Фінанси України. 2005. № 6.

36. Костусєв О.Стан конкурентного середовища в Україні та основні напрями вдосконалення правових механізмів захисту конкуренції /Економіст. - 2005. № 55.

37. Любкіна О.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації /Фінанси України. 2005. № 9.

38. Мазаракі А.А. та ін. Світовий ринок товарів та послуг: товарна структура. - К.: КДТЕУ, 1997.39. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2т.: Пер. с англ. -М.: Республика, 2002.

40. Маршалл А. Принципы зкономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. -М.:Прогресс, 1993.

41. Милль Дж.С., Основы политической экономии: Пер. с англ. Т. 1-3.-М.: Прогресс, 1981.

42. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка). Навч. посібник. Л. Новий світ. 2004.

43. Мудрак Р.Державна регуляторна політика як складова економічного розвитку /Економіка України. 2006. № 7.

44. Онишко С. Державні фінанси в системі фундаментальних факторів забезпечення нової якості зростання /Економіст. - 2006. № 28

45. Политэкономия (История экономических учений, экономическая теория, мировая экономика): Учеб. для вузов / Под ред. Д.В. Валового. - М., 2000.

46. Радіонова І.Ф. Порівняльна результативність фінансової та грошової політики /Фінанси України. 2004. № 9.

47. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. В кн.: Антология экономической классики. В 2-х т. –Т.1, - М.: Эконов, 1991.

48. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.

49. Романяків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні /Фінанси України. 2005. № 11.

50. Самуельсон Н.А. Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Пер. с англ. - К.: Основи, 1998.

51. Селезнёв В.В. Основы рыночной экономики Украины. Учеб. пособие - К.2000.

52. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В кн.: Антология экономической классики. В 2-х т. –Т.1, - М.: Эконов, 1991.

53. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки /Економіка України. -2006. № 7

54. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. -К. Наук. думка, 1994.

55. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей в Україні. Навчальний посібник. – Тернопіль – Видавництво Карп¢юка, 1999. – 238 с.

56. Фридмен М. Количественная теория денег: Пер. с англ. –М.: Эльф Пресс, 1996.

57. Харазішвілі Ю., Любич О. Про взаємозв'язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні /Економіка України. 2006. № 6.58. Хикс Дж. Стоимость и капитал: Пер. с англ, / Под ред. Р.М. Энтова. - М.: Прогресс: Универс, 1993.

59. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. –2 вид. –Л.:Каменяр. 2003.

60. Шелудько Н. До проблеми реструктуризації банківської системи в Україні /Економіка України. 2006. № 11.

61. Штепа Л.О. Оцінка відносин власності в умовах трансформації економіки України /Фінанси України. 2005. № 4.

62. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1982.

63. www.kmu.gov.ua

64. www.prezident.gov.ua

65. www.rada.gov.ua

66. www.ukrstat.gov.ua


1549246663146917.html
1549318180732573.html
    PR.RU™